top of page

Terms and

Conditions

Terms and Conditions for Short and Simple English (Szőke Johanna Éva E.V., nyilvántartási szám: 16884096, adószám: 65638345-1-42).
For the Hungarian version, please scroll down.

 

Introduction

  

These Website Standard Terms and Conditions written on this webpage shall manage your use of our website, Short and Simple English accessible at www.shortandsimpleenglish.com.

 

These Terms will be applied fully and affect to your use of this Website. By using this Website, you agreed to accept all terms and conditions written in here. You must not use this Website if you disagree with any of these Website Standard Terms and Conditions. These Terms and Conditions have been generated with the help of the Terms And Conditions Template and the Privacy Policy Generator.

 

Minors or people below 18 years old are not allowed to use this Website.

 

Intellectual Property Rights

 

Other than the content you own, under these Terms, Short and Simple English (Szőke Johanna Éva E.V.) and/or its licensors own all the intellectual property rights and materials contained in this Website.

 

You are granted limited license only for purposes of viewing the material contained on this Website.

 

Restrictions

 

You are specifically restricted from all of the following:

 

  •     publishing any Website material in any other media;

  •     selling, sublicensing and/or otherwise commercializing any Website material;

  •     publicly performing and/or showing any Website material;

  •     using this Website in any way that is or may be damaging to this Website;

  •     using this Website in any way that impacts user access to this Website;

  •     using this Website contrary to applicable laws and regulations, or in any way may cause harm to the Website, or to any person or business entity;

  •     engaging in any data mining, data harvesting, data extracting or any other similar activity in relation to this Website;

  •     using this Website to engage in any advertising or marketing.

 

Certain areas of this Website are restricted from being access by you and Short and Simple English (Szőke Johanna Éva E.V.) may further restrict access by you to any areas of this Website, at any time, in absolute discretion. Any user ID and password you may have for this Website are confidential and you must maintain confidentiality as well.

 

Your Content

 

In these Website Standard Terms and Conditions, "Your Content" shall mean any audio, video text, images or other material you choose to display on this Website. By displaying Your Content, you grant Short and Simple English (Szőke Johanna Éva E.V.) a non-exclusive, worldwide irrevocable, sub licensable license to use, reproduce, adapt, publish, translate and distribute it in any and all media.

 

Your Content must be your own and must not be invading any third-party’s rights. Short and Simple English (Szőke Johanna Éva E.V.) reserves the right to remove any of Your Content from this Website at any time without notice.

 

Your Privacy

 

Please read Privacy Policy.

 

No warranties

 

This Website is provided "as is," with all faults, and Short and Simple English (Szőke Johanna Éva E.V.) express no representations or warranties, of any kind related to this Website or the materials contained on this Website. Also, nothing contained on this Website shall be interpreted as advising you.

 

Limitation of liability

 

In no event shall Short and Simple English (Szőke Johanna Éva E.V.), nor any of its officers, directors and employees, shall be held liable for anything arising out of or in any way connected with your use of this Website whether such liability is under contract.  Short and Simple English (Szőke Johanna Éva E.V.), including its officers, directors and employees shall not be held liable for any indirect, consequential or special liability arising out of or in any way related to your use of this Website.

 

Indemnification

 

You hereby indemnify to the fullest extent Short and Simple English (Szőke Johanna Éva E.V.) from and against any and/or all liabilities, costs, demands, causes of action, damages and expenses arising in any way related to your breach of any of the provisions of these Terms.

 

Severability

 

If any provision of these Terms is found to be invalid under any applicable law, such provisions shall be deleted without affecting the remaining provisions herein.

 

Variation of Terms

 

Short and Simple English (Szőke Johanna Éva E.V.) is permitted to revise these Terms at any time as it sees fit, and by using this Website you are expected to review these Terms on a regular basis.

 

Assignment

 

The Short and Simple English (Szőke Johanna Éva E.V.) is allowed to assign, transfer, and subcontract its rights and/or obligations under these Terms without any notification. However, you are not allowed to assign, transfer, or subcontract any of your rights and/or obligations under these Terms.

 

Entire Agreement

    

These Terms constitute the entire agreement between Short and Simple English (Szőke Johanna Éva E.V.) and you in relation to your use of this Website, and supersede all prior agreements and understandings.

 

Governing Law & Jurisdiction

 

These Terms will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of hu, and you submit to the non-exclusive jurisdiction of the state and federal courts located in hu for the resolution of any disputes.

 
Általános Szerződési Feltételek 

 

I. Bevezető és általános rendelkezések 

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Általános Szerződési Feltételek) tartalmazzák a Short and Simple English (Szőke Johanna kisadózó egyéni vállalkozó, székhely: 1173 Budapest, Szörény u. 5., Nyilvántartási szám: 16884096, Adószám: 65638345-1-42, a továbbiakban: Szolgáltató) http://www.shortandsimpleenglish.com URL alatt elérhető weboldalán (azaz Felület) az ÁSZF szerinti szolgáltatásai (azaz a Felületen meghirdetett személyes és online formátumú, lakossági és kihelyezett céges tanfolyamok, a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. 

1.2. A Szolgáltatásokat a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározottak szerint létrejövő egyedi szerződések megkötése, illetve a megrendelések elfogadását és visszaigazolását követően nyújtja. A jelen ÁSZF, a hatálya alá tartozóan megkötött valamennyi szerződésre irányadó, a szerződések részét képezi az egyedi szerződések eltérő és kifejezett rendelkezésének hiányában. A szerződések megkötésével a Megrendelő részéről a jelen ÁSZF tartalma (ide értve az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumokat is) megismertnek és elfogadottnak minősül, és irányadó a felek kötelmére. Az ÁSZF a felek között létrejövő kötelmekre külön, és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is minden esetben irányadó. 

1.3. A Szolgáltatás megrendelője a továbbiakban: Megrendelő. A Szolgáltató a Megrendelő által igénybe venni kívánt Szolgáltatás szerződésszerű biztosítására, míg a Megrendelő az ÁSZF és a vonatkozó szerződés feltételeinek maradéktalan megtartása mellett, az adott szolgáltatásra vonatkozó, megrendelés szerinti díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban megtesz minden olyan, az érdekkörébe tartozó cselekményt, illetve megad minden olyan információt, amely a Szolgáltatás nyújtásához szükséges. 

1.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató utolsó visszaigazolása irányadó. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért a Szolgáltató nem felel. 

1.5. A Szolgáltató természetes személyek számára is vállalja a Szolgáltatás nyújtását, így a Megrendelő természetes személy is lehet. 

 

II. A megrendelés 

2.1. A kapcsolatfelvétel és a Megrendelő igényeinek bejelentése a következő módokon történhet: e-mail útján, egyes szolgáltatások esetén a Felületre történő feltöltéssel, egyes szolgáltatások esetén telefonon keresztül.

2.2 A Megrendelés folyamata: a Szolgáltató a hozzá eljuttatott adatok alapján előkészíti a megrendelőlapot (a továbbiakban és az előzőekben együtt: Megrendelőlap), melyet e-mail útján küld el a Megrendelőnek, továbbá tájékoztatja a hatályos Általános Szerződési Feltételekről akként, hogy azok elérési helyét megjelöli. 

 

III. A szerződés létrejötte 

3.1 Amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a szerződés a lakossági egyéni és csoportos, személyes vagy online formátumú tanfolyamok esetében a Szolgáltató által előkészített Megrendelőlap elfogadásával létrejön. 

3.2. Céges kihelyezett tanfolyamok esetében a Megrendelő - a meglévő standardizált szolgáltatási struktúrán túlmutató - speciális igényeinek biztosításával a Szolgáltatót külön, egyedi szerződés útján bízza meg. Ezen szerződést a Szolgáltató e-mail útján küldi meg a Megrendelőnek, melyet az cégszerű aláírásával igazol vissza.

IV. A szolgáltatás igénybe vételének menete

4.1. A Megrendelő a Felület regisztrációs lapját kitöltve, vagy a Felületen közzétett e-mail címre küldött e-mail üzenetben, vagy telefonon megkeresi a Szolgáltatót és közli vele a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát. A Szolgáltató e-mailben elküldi a Megrendelő részére a Megrendelőlapot és tájékoztatja a hatályos Általános Szerződési Feltételekről akként, hogy azok elérési helyét megjelöli. A Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek áttanulmányozását követően a szolgáltatást egy beleegyező visszaigazoló email elküldésével rendeli meg a Szolgáltatótól. Céges kihelyezett tanfolyamok esetében az előzőleg említetteken felül a Megrendelő a külön kiállított és e-mailben elfogadott egyedi szerződés cégszerű aláírásával rendeli meg a Szolgáltatást.

4.2. A szerződés(es jogviszony) a felek között a megrendelésnek a Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre (Szerződés létrejötte). A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelést annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül – annak megfelelősége esetén – e-mail útján visszaigazolja. Amennyiben a Megrendelőlap hiányos, nem egyértelmű, úgy a Szolgáltató jogosult a Megrendelőt annak kiegészítésére, tisztázására felhívni. A Megrendelő válaszának elmaradása a megrendelés visszaigazolását kizárja. A visszaigazolást követően a felek e-mail és telefon útján tartják egymással a kapcsolatot azzal, hogy az e-mail útján való kommunikációt a felek írásbelinek fogadják el. 

4.3. A Szolgáltató a tevékenységét a megrendelés visszaigazolását követően a Megrendelővel korábban megállapodott és a Megrendelőlapon közölt napon köteles megkezdeni. 

4.4. A Megrendelő a szolgáltatási díjat a számlán szereplő bankszámlaszámra történő átutalás útján előre köteles megfizetni. A számlázásra és fizetésre általánosan a jelen ÁSZF V. fejezete az irányadó. 

 

V. Fizetési feltételek

5.1. A Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatásokról – eltérő megállapodás hiányában vagy az ÁSZF eltérő rendelkezése esetén – előre állítja ki a számlákat a Megrendelő felé, és azt postai úton megküldi a Megrendelő részére. 

5.2. A Megrendelő (amennyiben a céges tanfolyamok esetében aláírt egyedi szerződés máshogy nem rendelkezik) legkésőbb a tanfolyam megkezdése előtt egy nappal köteles a tanfolyam díját átutalni. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató az adott megrendelést nem köteles teljesíteni, illetve a már létrejött szerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja minden számára terhes jogkövetkezmény nélkül. 

5.3. A Megrendelő a szolgáltatás díját a Szolgáltató e-mailben megküldött és a számlán feltüntetett bankszámlájára történő átutalás útján köteles az 5.2. pontban megjelölt határidőig megfizetni. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Megrendelőt terhelik. 

5.4. A fizetés teljesítésének időpontja a számla teljes ellenértékének jóváírása a megadott bankszámlaszámon. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti; a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat. A számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs, a Megrendelő a számla vitatásának jogáról kifejezetten lemond. A Megrendelő a jelen pontban rögzítetteket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. 

 

VI. Felelősség 

6.1. A Megrendelő szavatolja, hogy a Szolgáltatást rendeltetésszerűen, kizárólag jogszerű módon és célokra, jelen ÁSZF és a szerződés, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával veszi igénybe. 

 

VII. Adatvédelem 

7.1. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a birtokába kerülő, a felhasználók hozzájárulásával továbbított adatok, felhasználók által feltöltött dokumentumok személyes adatokat tartalmaznak, illetve személyes adatnak minősülnek. A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltató által a jelen ÁSZF alapján hozzáférhetővé tett személyes adatokat – összhangban a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójával (lásd a http://www.shortandsimpleenglish.com/gdpr-agreement URL alatt elérhető Privacy Policy) és a mindenkori vonatkozó jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseivel – bizalmasan és jogszerűen kezeli, és kizárólag az adott szolgáltatás céljára használja fel, azt harmadik személyek számára ki nem adja, hozzáférhetővé nem teszi.  

 

VIII. Vegyes rendelkezések 

8.1. Amennyiben a Szolgáltató az igénybejelentéskor megadott adatok átvizsgálásakor, vagy utóbb megállapítja, hogy a Megrendelő nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére (pl. egy nem bejegyzett vállalkozásról van szó, vagy a Megrendelő egy másik vállalkozás adatait használja fel jogosulatlanul erre a célra), a szolgáltatás nyújtását azonnal leállítja, felfüggesztheti, illetve a megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

8.2. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnyújtás azonnali leállítására, felfüggesztésére, ha a Megrendelő jelentősen megsérti az ÁSZF feltételeit.

 

IX. Záró rendelkezések

9.1. Az ÁSZF közlése és hatálya

A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató a következőképpen gondoskodik: lakossági tanfolyami jelentkezések esetén e-mailben annak elérhetőségét biztosítja, céges kihelyezett tanfolyamok esetén az árajánlatkérő űrlapon a linkelt ÁSZF elfogadását pipával jelölni kell. 

9.2. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Szolgáltatói Felületen közzétételre kerül. 

 

Kelt/Közzétéve: Budapest, 2019. október 30.

bottom of page